IBM DB2

Последни бележки за Fix Pack 1

DB2 Версия 9
за Linux, UNIX, и Windows

Преди да използвате тази информация и продукта, за който се отнася, задължително прочетете общата информация в Забележки.

Редакционна забележка

Този документ съдържа информация, която е собственост на IBM. Тя се предоставя според лицензно споразумение и се защитава от законите за авторското право. Информацията, съдържаща се в тази публикация, не съдържа никакви гаранции за продукти, и всички изявления, осигурени в настоящото ръководство, не трябва да бъдат интерпретирани като такива.

Можете да поръчате IBM публикации по електронен път или чрез местния представител на IBM.

За да поръчате DB2 публикации от DB2 Маркетинг и продажби в САЩ или Канада, се обадете на 1-800-IBM-4YOU (426-4968).

Когато изпращате информация на IBM, предоставяте на IBM неизключително право да използва или разпространява информацията по всеки начин, който бъде намерен за уместен, без от това да произлизат задължения към вас.

Авторско право International Business Machines Corporation 2002, 2006. Всички права запазени.

Съдържание

Относно Последните бележки
Известни проблеми
Общо за продуктите
Командата db2sampl може да откаже с грешка SQL0443
Инсталиране
Всички платформи
Бета и различни от бета версии на DB2 Версия 9 не могат да съществуват заедно
Инсталиране на DB2 Център за информация
Пътеките на инсталационни директории не могат да съдържат символи на национален език
DB2 Embedded Application Server (EAS) не е напълно деинсталиран
Инсталирането чрез файл с отговори с използване на кодови набори на японски или традиционен китайски може да изведе повреден текст
Windows платформи
DB2 Първи стъпки отказва да се стартира (Windows)
Старт-панелът на DB2 Настройваща програма може да не се изведе (Windows)
Инсталирането на DB2 Universal Database (UDB) Версия 8 след инсталирането на DB2 Версия 9 не се поддържа (Windows)
Ограничение за инсталиране на DB2 клиент за различни от Administrator потребители (Windows Server 2003)
Linux и UNIX платформи
Възможно е азиатски шрифтове да не се извеждат правилно (Linux)
Дължината на инсталационна пътека е приблизително 100 байта (AIX и HP-UX)
Разработка на приложения
.NET
Използването на DB2 .NET Data Provider DB2DecimalFloat класа е временно ограничено
Java
Резултатът, връщан от DatabaseMetaData.getDriverName, е променен
Администриране
Системният монитор
Неактивно проследяване на изрази за блокиране поради заключване с подробна история на мониторите на събитията
SQL DDL
DDL за група дялове на база данни
Изисква се настройка, преди да се използва командата CREATE DATABASE ON пътека (Windows)
Поддръжка на национален език
Възможно е индийските символи да не се извеждат правилно в графичните средства
Други административни теми
Функцията View Storage на Център за управление не поддържа XML обекта storage
Контактите за оповестяване могат да бъдат посочвани само чрез етикета Notification на Task Center
Добавъчни продукти и характеристики
Query Patroller
Характеристиката за планиране не може да записва плановете във файл
Недостъпността на портове може да причини SQL грешка (Windows)
Обновления в документация
Общо за продуктите
Преустановена функционалност
Обновления на съобщения за грешки
Описание на данните в таблицата SALES
Какво е новото
Липсваща информация за новите опции на обвързващия модул от Обобщението за Fix Pack 1
Web сайт за плъгини за DB2 LDAP разпознаване
DB2 Connect
Пътна карта на Последните бележки за потребителите на DB2 Connect
Query Patroller
Обновление на поведението на клас на заявки
Поддръжка на групи за подаване на заявки
Инсталиране
Инсталация на Query Patroller сървър
Дефиниция на нова група дялове на база данни в Query Patroller
Инсталиране на клиентските средства на Query Patroller
Инсталиране на Query Patroller и Fix Pack 1 или по-късен
Разработка на приложения
Поддръжка на доверени свързвания за CLI
Java
DB2Xml интерфейс
Пулиране на JDBC свързвания
Свойство useTargetColumnEncoding
Нови опции на обвързващия модул за IBM DB2 драйвер за JDBC и SQLJ
Администриране
Регистърни променливи
Приложения
Приложение A. Свързване с IBM
Приложение B. Забележки

Относно Последните бележки

Последните бележки съдържат информация за известни проблеми и обновления на документация за DB2 Версия 9 за Linux, UNIX, и Windows, и за DB2 Connect Версия 9.

Разделът за известните проблеми включва информация за:

Разделът за обновления на документацията включва допълнения от последния момент, или корекции към продуктовата документация.

DB2 Център за информация

Първичният източник за DB2 продуктова документация е DB2 Център за информация. Можете да го намерите онлайн на http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp.

Като алтернатива, можете да инсталирате локално копие на DB2 Център за информация, което се включва в продукта като отделно инсталируемо копие. Ако инсталирате локално копие, следва да изтеглите последните обновления, преди да използвате своето локално копие. Обновяването на вашия Център за информация осигурява актуално копие на документацията, и също добавя способности, които подобряват търсенето на информация за DB2 съобщения. За инструкции, вижте Обновяване на DB2 Център за информация, инсталиран на вашия компютър или на intranet сървър.

Списъкът по-долу акцентира на теми в DB2 Център за информация, които са от особен интерес за инсталиране, миграция и употреба на продукт, както и за отстраняване на проблеми:

Достъпни са допълнителни ресурси за инсталиране, миграция и използване на продукт, и за отстраняване на проблеми:

Конвенция за извеждане на пътеки до директория в Последни бележки

Windows системите използват обратни наклонени черти (\) за отделяне на директориите в пътека. Linux и UNIX използват наклонени черти (/) за разделители. Последните бележки използват тези конвенции, когато информацията е специфична за платформа. Когато обаче информацията е платформено независима, Последните бележки използват Windows конвенцията, така че ако работите на Linux или UNIX система, може да се наложи да въвеждате пътеките на директория различно от показаното.

Известни проблеми

Този раздел включва информация за:

В някои случаи, информацията показва, че даден аспект на характеристика не се поддържа, или че изпълнението на конкретно действие с характеристика може да доведе до проблеми. В тези случаи, опитите да се използва характеристиката могат да са неуспешни, или резултатите да са безполезни или вредни.

Общо за продуктите

Командата db2sampl може да откаже с грешка SQL0443

Проблем

Командата db2sampl (create sample database) може да откаже с грешка SQL0443, ако вие:

Решение

Опитайте едно от следните:

Инсталиране

Всички платформи

Бета и различни от бета версии на DB2 Версия 9 не могат да съществуват заедно

Проблем

Бета и различни от бета версии на DB2 Версия 9 не могат да съществуват заедно на една система. Това ограничение се отнася и за клиентския, и за сървърния компонент на продукта.

Решение

Деинсталирайте бета версията на DB2 Версия 9, преди да инсталирате различната от бета версия.

Инсталиране на DB2 Център за информация

Проблем

Когато инсталирате DB2 Център за информация, можете да изберете име на услуга и номер на порт, вместо да приемате стойностите по подразбиране. Ако изберете име на услуга, което вече съществува във файла на услугите на системата, и само промените номера на порта, може да получите грешка, която гласи Посоченото име на услуга се използва.

Решение

Опитайте едно от следните:

Пътеките на инсталационни директории не могат да съдържат символи на национален език

Проблем

Не можете да инсталирате DB2 продукт в пътека, чието име съдържа символи от национален език. Символите на национален език са символи, които не се съдържат в символния набор за английски (en_US).

Решение

Инсталирайте вашия DB2 продукт в пътека, чието име не съдържа символи от национален език.

DB2 Embedded Application Server (EAS) не е напълно деинсталиран

Проблем

Командата за деинсталиране на DB2 Embedded Application Server (EAS) компонента не го деинсталира напълно. Регистърният запис и системната директория остават.

Решение

Осигурява се решение за всяка платформа.

Решение (Windows):

 1. Влезте като потребител с Windows административни права.
 2. Стартирайте regedit, за да премахнете ключа DB2EAS, разположен на HKEY_LOCAL_MACHINE —> SOFTWARE —> IBM —> DB2EAS.
 3. Премахнете Windows системната директория, в която е бил инсталиран EAS.

Решение (Linux и UNIX):

 1. Влезте като root потребител.
 2. Придвижете се до директорията db2_install_path/bin.
 3. За да изведете съдържанието на регистрите, стартирайте ./db2greg -dump. Записът за EAS е показан по-долу:
  S,DB2EAS,6.1.0.0,инсталационна_пътека_AppServer,,,,,,,
  където инсталационна_пътека_AppServer е пътеката, в която е инсталиран EAS.
 4. Изпълнете db2greg -delservrec service=DB2EAS,version=6.1.0.0,installpath=инсталационна_пътека_AppServer

  където инсталационна_пътека_AppServer е пътеката, в която е инсталиран EAS.

 5. Премахнете директорията на файловата система, в която е инсталиран EAS.

Инсталирането чрез файл с отговори с използване на кодови набори на японски или традиционен китайски може да изведе повреден текст

Проблем

При неграфична инсталация на DB2 продукт, е възможно да бъде изведен повреден текст, ако използвате конкретни комбинации от кодове на географско разположение и кодови набори на някои платформи. За следните комбинации се знае, че извеждат повреден текст:

Известно съобщение, което извежда повреден текст, е съобщението, което гласи, че не е бил посочен SMTP сървър.

Засегнатите типове инсталация са db2_install и db2setup -r файл с отговори на Linux и UNIX платформи, и setup -u файл с отговори на Windows платформа.

Решение

Няма.

Допълнителни подробности

Незасегнатата версия на съобщението за SMTP сървъра гласи следното: Не е указан SMTP сървър за оповестяване. Не може да се изпращат уведомления на лицата за контакт във вашия списък с контакти, докато не той бъде посочен. За повече информация вижте административната документация на DB2.

Windows платформи

DB2 Първи стъпки отказва да се стартира (Windows)

Проблем

DB2 Първи стъпки отказва да се стартира, ако браузърът по подразбиране е Microsoft Internet Explorer Beta 7.

Решение

Решение 1: Използвайте друг поддържан браузър като браузър по подразбиране, например Internet Explorer Version 6.

Решение 2: Стартирайте regedit и обновете регистърния запис HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\command да използва малки букви. Например, променете

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome

на следния текст:

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome

Старт-панелът на DB2 Настройваща програма може да не се изведе (Windows)

Проблем

Старт-панелът на DB2 Настройващата програма не се извежда, ако не зададете системната променлива за TEMP директория.

Решение

Решение 1: Настройте системната променлива за TEMP директория за текущата сесия, като въведете следната команда от командния ред:

set TEMP=име на директория

Например, set TEMP=c:\temp .

Решение 2: Настройте системната променлива за TEMP директория като общосистемна променлива, като изпълните следните стъпки:

 1. От менюто Start на Windows, щракнете на Control Panel.
 2. Щракнете два пъти на System.
 3. Щракнете на етикета Advanced.
 4. Щракнете на Environment Variables.
 5. Щракнете на New.
 6. Въведете името TEMP и неговата стойност.

Инсталирането на DB2 Universal Database (UDB) Версия 8 след инсталирането на DB2 Версия 9 не се поддържа (Windows)

Проблем

Инсталирането на продукт на DB2 UDB Версия 8 не се поддържа, ако на тази система вече е инсталиран продукт на DB2 Версия 9. Този проблем се отнася и за клиентска, и за сървърна инсталация.

Решение

За да инсталирате копие на DB2 UDB Версия 8, когато вече е инсталирана DB2 Версия 9:

 1. Деинсталирайте DB2 Версия 9
 2. Инсталирайте DB2 UDB Версия 8
 3. Инсталирайте отново DB2 Версия 9
Други подробности

За DB2 UDB Версия 8 Fix Pack 11 и по-ранни издания, старт-панелът на DB2 UDB Версия 8 DB2 Настройващата програма не ви ограничава при инсталирането на Версия 8, когато вече е инсталирана Версия 9. Това обаче ще причини проблеми.

Ограничение за инсталиране на DB2 клиент за различни от Administrator потребители (Windows Server 2003)

Проблем

По подразбиране на компютър с Windows Server 2003 не можете да инсталирате DB2 клиент, ако нямате права на Administrator.

Решение

Потребител Administrator трябва да промени System Group Policy, преди различен от Administrator потребител да може да инсталира клиент. За да направи това, Administrator потребителят трябва да активира настройката 'Disable Windows Installer', като изпълни следните стъпки:

 1. В конзолен прозорец въведете gpedit.msc, за да стартирате Group Policy Object Editor.
 2. Щракнете два пъти на Computer Configuration.
 3. Щракнете два пъти на Administrative Templates.
 4. Щракнете два пъти на Windows Components.
 5. Щракнете два пъти на Windows Installer.
 6. Щракнете два пъти на Disable Windows Installer.
 7. В прозореца Disable Windows Installer Property щракнете на Enabled .
 8. Изберете Never в списъка Disable Windows Installer.

Linux и UNIX платформи

Възможно е азиатски шрифтове да не се извеждат правилно (Linux)

Проблем

Възможно е азиатските символи да не се извеждат правилно.

Решение

Придобийте и инсталирайте изискваните шрифтове. За подробности, вижте темата на DB2 документацията, озаглавена Достъпност на азиатски шрифтове (Linux).

Дължината на инсталационна пътека е приблизително 100 байта (AIX и HP-UX)

Проблем

Максималната дължина за името на инсталационна пътека е приблизително 100 байта на AIX и HP-UX PA-RISC платформи. За подробности относно проблема, вижте техническа бележка # 1239797, озаглавена Максимална дължина на инсталационна пътека на UNIX и Linux платформи.

Решение

Няма.

Разработка на приложения

.NET

Използването на DB2 .NET Data Provider DB2DecimalFloat класа е временно ограничено

Проблем

Използването на класа DB2DecimalFloat в DB2 .NET Data Provider е предмет на следните временни ограничения:

Решение

Няма. Отнесете се към APAR JR25094 за проследяване на премахването на тези ограничения.

Java

Резултатът, връщан от DatabaseMetaData.getDriverName, е променен

Проблем

В DB2 Версия 9, името на DB2 Универсалния JDBC драйвер е променено на IBM DB2 драйвер за JDBC и SQLJ. Обаче методът JDBC DatabaseMetaData.getDriverName връща низа "IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture" за име на драйвер.

Решение

Няма.

Администриране

Системният монитор

Неактивно проследяване на изрази за блокиране поради заключване с подробна история на мониторите на събитията

Проблем

При изпълнение на нов монитор на събитията за блокиране поради заключване, който проследява всички елементи (при желание и стойностите на данни) става възможно за некоректно работещо приложение (такова с много висок брой изрази в единица работа) да изчерпи стека за монитори на събитията. Възможно е също стекът за монитори да се изчерпи, ако има голям брой едновременно изпълняващи се приложения.

Решение

За да се намали консумацията на място, неактивните изрази се отписват от монитора на събитията, когато броят изрази за дадено приложение достигне зададен праг. След вписването в монитора на събитията, паметта, консумирана от тези неактивни изрази, се освобождава. В добавка приложението ще отпише всички свои неактивни изрази в монитора на събитията, ако по всяко време не може да получи памет от стека на системните монитори. Приложението после ще опита отново да получи памет. Ако вторият опит е неуспешен, в журнала се записва съобщение, и информацията, която е трябвало да бъде записана в паметта, не се включва в информацията за история на израза, събирана за единицата работа (UOW), в която приложението извършва обработка.

Ограничението по подразбиране за броя на неактивни изрази, запазвани от всяко приложение, е 250. Тази стойност по подразбиране се заменя, като се използва регистърната променлива DB2_MAX_INACT_STMTS за посочване на различна стойност. Възможно е да искате да изберете различна стойност за ограничението, за да увеличите или намалите обема от стека на системни монитори, използван за информация за неактивни изрази.

С това поведение приложението вече може да записва записите си за история на изрази в монитора на събитията за блокиране поради заключване извън контекста на блокирането поради заключване (когато бъде достигнат един от споменатите по-горе прагове). Когато това се случи, има начин тези записи да се асоциират към списък на изразите, записани в момента на блокирането поради заключване, за анализ. За да направите това, трябва да потърсите някой от записите за история на израз, който има една от следните стойности:

Всички записи в изхода на монитора на събитията, които не отговарят на този критерий, могат да бъдат игнорирани за целите на диагностицирането на блокирането поради заключване.

В случай, че се записва в монитор на събитията за таблица, броят evmon_activates трябва също да бъде проверен.

Допълнителни подробности

SQL DDL

DDL за група дялове на база данни

Проблем

Подаването на израз ALTER DATABASE PARTITION GROUP за добавяне на обхват дялове на базата данни, който включва дяла n, и после подаване на друг ALTER DATABASE PARTITION GROUP израз за добавяне на различен обхват дялове на базата данни, може да причини проблеми. Тези проблеми възникват, когато вторият израз включва LIKE DBPARTITIONNUM n клауза. Например, потребителският модел се задържа, и базата данни се маркира като дефектна, ако подадете тази последователност от изрази:

ALTER DATABASE PARTITION GROUP <db-partition-name>
 ADD DBPARTITIONNUMS (
  <db-partition-number1> TO <db-partition-number2>
-- обхват, който включва номер на дял на база данни <n>
 ) WITHOUT TABLESPACES

ALTER DATABASE PARTITION GROUP <db-partition-name>
 ADD DBPARTITIONNUMS (
  <db-partition-number1> TO <db-partition-number2>
-- обхват, различен от посочения в предния израз
 ) LIKE DBPARTITIONNUM <n>
Решение

Няма.

Изисква се настройка, преди да се използва командата CREATE DATABASE ON пътека (Windows)

Проблем

За да използвате командата CREATE DATABASE с опцията ON пътека на Windows, трябва първо да изпълните известни настройки.

Решение

Активирайте характеристиката, като настроите новата регистърна променлива, DB2_CREATE_DB_ON_PATH, на "ON."

Други подробности

Възможно е да бъдат върнати съобщения за грешка, когато са налице следните условия:

Регистърната променлива DB2_CREATE_DB_ON_PATH е също част от SAP агрегатната регистърна променлива DB2_WORKLOAD. Регистърната променлива DB2_CREATE_DB_ON_PATH е ON по подразбиране за SAP.

Ако използвате поддръжка на пътека, когато създавате нови бази данни, приложенията, написани преди Версия 9, които използват db2DbDirGetNextEntry API (или по-стара версия на API) може да не работят правилно. Отнесете се към Техническа бележка # 1238742 за подробности.

Следните макроси и структури на базата данни са отхвърлени, считано от DB2 Версия 9, и могат да бъдат премахнати в бъдещо издание. Подмяната се появява в скоби, следващи всеки отхвърлен елемент. Подмените са общи за Windows, Linux и UNIX платформи:

Поддръжка на национален език

Възможно е индийските символи да не се извеждат правилно в графичните средства

Проблем

Възможно е индийските символи да не се извеждат правилно в графичните средства.

Решение

Придобийте и инсталирайте изискваните шрифтове. За подробности, вижте темата в DB2 документацията, озаглавена "Извеждане на индийски символи в DB2 графичните средства".

Други административни теми

Функцията View Storage на Център за управление не поддържа XML обекта storage

Проблем

Функцията Преглед на съхранението на Центъра за управление не поддържа новия обект за XML съхранение. Този проблем възниква само в разрешени за XML бази данни.

Решение

Няма.

Контактите за оповестяване могат да бъдат посочвани само чрез етикета Notification на Task Center

Проблем

Щракването на иконата Contacts или използването на избора Contacts от менюто Tools на Task Center причинява зависването на Task Center, и налага рестартирането на Центъра за управление.

Решение

За да създадете или промените контакт за оповестяване:

 1. Щракнете два пъти на задание от прозореца на Task Center, за да изведете прозореца за характеристики на заданието.
 2. Щракнете на етикета Notification, за да изведете страницата Notification, където можете да добавите имена на контакти.

Добавъчни продукти и характеристики

Query Patroller

Характеристиката за планиране не може да записва плановете във файл

Проблем

Характеристиката за планиране на Query Patroller не може да записва планове във файл. Проблемът се дължи на несъвместимост на IBM Software Developer's Kit за Java нивото, използвано в тази версия на DB2 продукт

Решение

Няма.

Недостъпността на портове може да причини SQL грешка (Windows)

Проблем

Подадените заявки в Query Patroller могат да получат SQL код -29007, когато няма достъпни портове на Windows XP или Windows 2003. Вероятността за тази грешка нараства с увеличаването на броя на клиентите, достъпващи Query Patroller.

Решение

Настройте следните регистърни променливи на Windows, както следва:

  MaxUserPort=65534
  TcpTimedWaitDelay=30 

и рестартирайте системата си, за да може тези промени да влязат в сила.

Можете да намерите подробности за задаването на регистърни променливи на Windows на Web сайта на Microsoft Help and Support на http://support.microsoft.com/.

Обновления в документация

Общо за продуктите

Преустановена функционалност

Информацията "Какво е новото" включва раздел за преустановената в това издание функционалност. Някои описания на функционалност, която е преустановена, все още се появяват в други част на документацията на продукта; игнорирайте тези споменавания.

Обновления на съобщения за грешки

Всякакви важни промени от последния момент за съобщенията за грешки на продукта са достъпни в DB2 сервизната Техническа бележка #1238566.

Описание на данните в таблицата SALES

Данните в таблицата SALES, включена в SAMPLE базата данни, са обновени за Версия 9, но описанието на тази таблица в документацията не показва обновените стойности.

Какво е новото

Липсваща информация за новите опции на обвързващия модул от Обобщението за Fix Pack 1

От темата на обобщението на "Какво е новото във Fix Pack 1" липсва информацията за новите DB2Binder опции за IBM DB2 драйвер за JDBC и SQLJ. За подробности за тези нови опции, вижте темата за Java в раздела за обновления на документацията "Разработка на приложения".

Web сайт за плъгини за DB2 LDAP разпознаване

Можете да изтеглите IBM DB2 LDAP плъгини за разпознаване, примери, и документация за конфигурирането и използването на плъгините от www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?lang=en_US&source=swg-dm-db2ldap.

DB2 Connect

Пътна карта на Последните бележки за потребителите на DB2 Connect

В този документ потребителите на DB2 Connect следва да прегледат темите в разделите на "Разработка на приложения" (известни проблеми и обновления в документацията).

Query Patroller

Обновление на поведението на клас на заявки

Връща се неправилно предупредително съобщение, когато използвате Query Patroller Center или Query Patroller командния ред за изпълнение на една от следните дейности, докато Query Patroller сървърът се изпълнява:

Предупредителното съобщение е, както следва:

DQP1024W Създаване, промяна или премахване на клас на заявки
няма да влезе в сила преди Query Patroller сървърът да бъде рестартиран.

Това съобщение вече не е точно. Трите действия за клас на заявки ще влязат в сила незабавно, освен ако има изчакващи или изпълняващи се заявки. Ако има изчакващи или изпълняващи се заявки, включително новоподадени заявки, измененията в клас на заявки ще влязат в сила, когато изчакващите или изпълняващите се заявки завършат. Ако не искате да чакате всички изчакващи или изпълняващи се заявки да бъдат изпълнени, трябва да рестартирате Query Patroller сървъра.

Забележка:
Обновяването на максималния брой заявки за клас на заявки винаги влиза в сила незабавно.

Поддръжка на групи за подаване на заявки

В документацията липсва информация, която може да помогне да се изяснят изборите в падащия списък Submitter Profile to Use в прозореца Query Submission Preferences на Query Patroller Center.

Ако сте влезли в системата, но нямате DBADM права или Edit право за Query Patroller потребителска администрация, можете да добавяте или обновявате само собствените си предпочитания за подаване на заявки. В този случай, падащият списък Submitter Profile to Use съдържа съществуващите профили за подаване на DB2 групите, към които принадлежите, вместо групите на операционната система, към които принадлежите.

Ако сте влезли в системата и имате DBADM права или Edit право за Query Patroller потребителска администрация, можете да добавяте или обновявате предпочитанията за подаване за други потребители. В този случай, падащият списък Submitter Profile to Use съдържа всички познати групови профили за подаване.

Инсталиране

Инсталация на Query Patroller сървър

В документацията за Query Patroller липсва следната информация:

Дефиниция на нова група дялове на база данни в Query Patroller

В документацията за Query Patroller липсва следната информация:

Когато дефинирате ново пространство за таблици при инсталирането на Query Patroller в разделено обкръжение, можете да изберете съществуваща група дялове на базата данни. Като алтернатива, можете да настроите нова група дялове на базата данни за новото пространство за таблици. Ако изберете да настроите нова група дялове на базата данни, можете да изберете само един дял на базата данни от списъка на инсталационния панел за тази група дялове на базата данни. Ако искате да добавите дялове в новата група дялове на базата данни, трябва да ги добавите ръчно, след като инсталацията завърши.

Инсталиране на клиентските средства на Query Patroller

В документацията за Query Patroller липсва следната информация:

Не е нужно да инсталирате Query Patroller клиентските средства на DB2 клиент, ако само искате да подавате заявки от този клиент към Query Patroller сървъра. Нужно е да инсталирате Query Patroller клиентските средства на DB2 клиент само, ако се налага да изпълнявате Query Patroller клиентските средства от тази клиентска машина.

Инсталиране на Query Patroller и Fix Pack 1 или по-късен

В документацията за Query Patroller липсва следната информация:

Разработка на приложения

Поддръжка на доверени свързвания за CLI

Способността за създаване на доверени свързвания чрез CLI е достъпна с Fix Pack 1. Ограничението, документирано в предната версия на Последните бележки, вече не е валидно. За информация за тази характеристика, вижте DB2 Център за информация на http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp.

Java

DB2Xml интерфейс

Документацията за DB2Xml интерфейса съдържа известна неправилна информация. Следните методи на DB2Xml интерфейса са преименувани:

Пулиране на JDBC свързвания

Документацията за пулирането на JDBC свързванията включва известна информация за функционалност, която е преустановена в това издание:

Свойство useTargetColumnEncoding

Документацията, свързана със свойството useTargetColumnEncoding за DataSource е остаряла. Това свойство е премахнато от IBM DB2 драйвера за JDBC и SQLJ.

Нови опции на обвързващия модул за IBM DB2 драйвер за JDBC и SQLJ

От темата "Помощна програма DB2Binder" липсва следната документация за трите нови опции на обвързващия модул, достъпни с Fix Pack 1:

-reopt
Указва дали DB2 за z/OS сървърите на база данни определят пътеките за достъп по време на изпълнение. Тази опция е валидна само за свързвания до DB2 за z/OS сървъри на бази данни. Тази опция не се изпраща на сървъра на база данни, ако не бъде посочена. В този случай, сървърът на бази данни определя поведението за повторна оптимизация.
none
Указва пътеките за достъп да не се определят по време на изпълнение.
always
Указва пътеките за достъп да се определят всеки път, когато се изпълнява израз.
once
Указва, че DB2 определя и кешира пътеката за достъп за динамичен израз само веднъж при изпълнение, или докато подготвеният израз стане невалиден или бъде премахнат от кеша на динамични изрази, и се наложи да бъде подготвян отново.
-blocking
Посочва типа блокинг на редове за указатели.
all
Указва, че сървърът на базата изпълнява блокинг за JDBC само за четене или неопределени указатели. Неопределен указател е всеки указател, който не е явно посочен като FOR READ ONLY или FOR UPDATE в декларацията на указател. Това е по подразбиране.
unambig
Указва, че сървърът на базата изпълнява блокинг за JDBC само за четене указатели.
no
Указва, че сървърът на базата не изпълнява блокинг за JDBC указатели.
-encoding
Указва кодировката на приложение за IBM DB2 драйвер за JDBC и SQLJ пакети. Тази опция е валидна само за свързвания до DB2 за z/OS сървъри на бази данни.
ebcdic
Посочва, че кодировката на приложението е EBCDIC. Това е по подразбиране.
ascii
Посочва, че кодировката на приложението е ASCII.
unicode
Посочва, че кодировката на приложението е Unicode.

Администриране

Регистърни променливи

Следните промени се прилагат към документацията за регистърни променливи:

Приложения

Приложение A. Свързване с IBM

За да се свържете с IBM във вашата страна или регион, проверете IBM Световния указател за контакти на http://www.ibm.com/planetwide

За да научите повече за DB2 продуктите, идете на http://www.ibm.com/software/data/db2/.

Приложение B. Забележки

Възможно е IBM да не предлага продуктите, услугите или компонентите, разгледани в този документ, във всички страни. Консултирайте се с локалния представител на IBM за информация за продуктите и услугите, предлагани във вашата област. Споменаването на продукт, програма или услуга на IBM не е предназначено да твърди или внушава, че само този продукт, програма или услуга на IBM може да се използва. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, който не нарушава лицензионните права на IBM, може да се използва като заместител. Обаче потребителят носи отговорността да прецени и провери работата на всеки продукт, програма или услуга, които не са на IBM.

IBM може да има патенти или заявки за патенти относно обекти, споменати в този документ. Предоставянето на този документ не дава право на никакъв лиценз върху тези патенти. Може да изпращате писмени запитвания за патенти на адрес:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

За запитвания за лиценз относно двубайтова (DBCS) информация се свържете с Отдела за лицензни права на IBM във вашата страна/регион или изпратете писмени запитвания на адрес:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Следният параграф не се отнася за Великобритания, както и всяка друга страна, където такива изключения са несъвместими с местния закон: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ОСИГУРЯВА ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В "КОЙТО Е" БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕ-НАРУШЕНИЕ, ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА НЯКАКВА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В някои страни не се позволява отхвърляне на директните или косвени гаранции в определени случаи; следователно това твърдение може да не се отнася за вас.

Тази информация може да включва технически неточности или печатни грешки. Периодично информацията тук се променя; тези промени се вмъкват в новите издания на публикацията. IBM може да направи подобрения и/или промени в продукта(ите) и/или програмата(ите), описани в тази публикация, по всяко време и без предизвестие.

Всички препратки в тази информация към страници в Web, които не са на IBM, са само за удобство и по никакъв начин не служат като препоръка за тези страници в Web. Материалите на тези страници в Web не са част от материалите за този продукт на IBM и използването на тези страници в Web е изцяло на ваш риск.

Когато изпращате информация до IBM, вие предоставяте правото на ползване или разпространение на тази информация по всякакъв начин, който фирмата счита за подходящ, без това да води до някакви задължения към вас.

Притежатели на лиценз за тази програма, които желаят да получат информация за нея във връзка с (i) осъществяването на обмен на информация между независимо създадени програми и други програми (включително и тази) и (ii) взаимното използване на обменената информация, трябва да се свържат с:

IBM Canada Limited
  Office of the Lab Director
  8200 Warden Avenue
  Markham, Ontario
  L6G 1C7
  CANADA

Такава информация може да е достъпна в съответствие с определени директиви и условия, включващи в някои случаи заплащане или такса.

Лицензионната програма, описана в този документ и всички налични лицензионни материали са осигурени от IBM под условията на IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement или някое еквивалентно споразумение между нас.

Всички данни за производителност, които се представят тук са определени в контролирана среда. Следователно резултатите, получени в друга работна среда може значително да се различават. Някои измервания може да са направени в системи на ниво разработка и няма гаранция, че тези измервания ще са същите при стандартните системи. Още повече, че някои измервания може да са оценени чрез екстраполация. Действителните резултати може да се различават. Потребителите на този документ трябва да проверят дали данните са приложими за тяхната специфична среда.

Информацията относно продуктите, които не са на IBM, е получена от доставчиците на тези продукти, техни публикации или други обществено достъпни източници. IBM не е тествала тези продукти и не може да потвърди точността на производителността, съвместимостта или другите твърдения, свързани с продуктите, които не са на IBM. Въпросите за възможностите на продуктите, които не са на IBM, трябва да се отправят към доставчиците на тези продукти.

Всички твърдения относно бъдещи насоки или намерения на IBM могат да се променят или отхвърлят без предупреждение и представляват само цели.

Тази информация може да съдържа примери за данни и отчети, използвани във всекидневни бизнес операции. За по-пълното им илюстриране примерите съдържат имена на индивиди, компании, марки и продукти. Тези имена са измислени и всички съвпадения с имена и адреси, използвани от реални бизнес агенти, са напълно случайни.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРАВА ЗА КОПИРАНЕ:

Тази информация може да съдържа примерни приложни програми в съответния програмен код, които илюстрират техники за програмиране за различни платформи. Можете да копирате, променяте или разпространявате тези примерни програми в произволен вид без заплащане на IBM при разработка, използване, маркетинг или разпространение на приложни програми, които са в съответствие с интерфейса за приложно програмиране за платформата, за която са написани примерните програми. Тази примери не са тествани изцяло и при всички възможни условия. Следователно IBM не може да гарантира или потвърди надеждността, възможностите за обслужване или функционирането на тези програми.

Всяко копие или всяка част от тези примерни програми или техни производни трябва да включва следния знак за запазени права:

© (името на вашата компания) (година). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _въведете годината или годините_. All rights reserved.

Търговски марки

Имената на компания, продукт или услуга, идентифицирани в документите на библиотеката с документация на DB2 Версия 9, могат да бъдат търговски марки или марки на услуги на International Business Machines Corporation или други компании. Информацията за търговските марки на IBM Corporation в САЩ, други страни, или и двете, е разположена на http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Следните термини са търговски марки или регистрирани търговски марки на други компании и са използвани в поне един от документите в библиотеката с DB2 документация.

Microsoft, Windows, Windows NT, и Windows логото са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ, други страни, или и двете.

Intel, Itanium, Pentium, и Xeon са търговски марки на Intel Corporation в САЩ, други страни, или и двете.

Java и всички базирани на Java търговски марки са търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ, в други страни, или и двете.

UNIX е регистрирана търговска марка на The Open Group в САЩ и други страни.

Linux е търговска марка на Линус Торвалдс в САЩ, други страни, или и двете.

Имената на други компании, продукти или услуги могат да са търговски марки или марки на услуги на други.